Algemene voorwaarden

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

– Klant: consument die opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, danwel een bestelling plaatst, danwel een betaling doet.

– Tarp.nl: www.tarp.nl

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Tarp.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden staan op onze website (www.tarp.nl) onder de kop “algemene voorwaarden”.

1.2
Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.3
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.4
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Tarp.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Tarp.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst / aanbiedingen

2.1
Alle aanbiedingen van Tarp.nl zijn onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Tarp.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2
De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Tevens is Tarp.nl gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden zonder opgaaf van reden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Fouten en vergissingen van de klant komen geheel voor risico van de klant.

2.3
Tarp.nl behoudt zich het recht voor onvolledig ingevulde bestellingen niet in behandeling te nemen of de ontbrekende gegevens, voor zover mogelijk, naar eigen goeddunken in redelijkheid zelf aan te vullen.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2
Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie vóór levering, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3
Betaling kan geschieden op diverse manieren; Paypal, Mister Cash, DIRECTebanking, bankoverboeking, iDeal en rembours. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Tarp.nl. Het betalingsverkeer tussen de klant en Tarp.nl is voor rekening en risico van de klant.

3.4
Er geldt een minimum bestelbedrag van EUR 20,00 per bestelling.

3.5
Bij alle bestelling kunnen verzendkosten in rekening worden gebracht.

3.6
Indien de klant met enige betaling in gebreke is, kan zolang de nog openstaande betaling niet is voldaan, Tarp.nl eventuele nieuwe bestellingen vasthouden of weigeren totdat deze is voldaan. Tarp.nl is gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden, indien dit redelijk is.

3.7
Tarp.nl is bevoegd om bij de uitvoering van betaling(en) door klant gebruik te maken van derden.

3.8
Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is klant gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen acht (8) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Tarp.nl.

Artikel 4. Levertijd bestelling

4.1
Tarp.nl streeft ernaar om het product binnen 2 werkdagen te leveren. Uiterlijk zal het product binnen 14 werkdagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (artikel(en) niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 14 werkdagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. Indien een gedeelte van de bestelling geleverd kan worden, krijgt u het bedrag van de niet geleverde artikelen retour.

4.2
De levering van de producten geschiedt op het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan klant. Wanneer de bestelling uit meerdere producten bestaat en deze producten niet gelijktijdig voorradig worden, kan Tarp.nl de producten versturen wanneer de volledige bestelling geleverd kan worden. Indien Tarp.nl verwacht dat de leveringstermijn van een ontbrekend product erg lang kan worden, zal Tarp.nl contact met de klant opnemen en de klant de volgende opties te geven:
1. Wachten totdat het ontbrekende product op voorraad is en dan de gehele bestelling verzenden.
2. Indien de klant vooruit betaald heeft, de aanwezige producten naar de klant verzenden met retournering van het teveel betaalde bedrag.
3. Een overige oplossing in overleg tussen Tarp.nl en klant, met onderlinge overeenstemming.

4.3
Indien klant aan Tarp.nl opgave doet van een adres, is Tarp.nl aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij klant aan Tarp.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid

5.1
De klant dient direct na ontvangst de geleverde goederen te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 5 werkdagen schriftelijk te melden.

5.2
Indien is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst beantwoordt, zal Tarp.nl de desbetreffende producten tegen retournering daarvan vervangen door hetzelfde nieuwe product.

5.3
Bij iedere retour zending dient Tarp.nl vóór verzending schriftelijk (inclusief email) of telefonisch op de hoogte te worden gesteld door de klant.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1
Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien klant al hetgeen klant op grond van enige overeenkomst aan Tarp.nl verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de in ontvangst name op klant over.
Artikel 7. Intellectuele en industriele eigendomsrechten

7.1
Klant dient alle intellectuele en industriele eigendomsrechten zoals bijvoorbeeld auteursrechten welke rusten op de door Tarp.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
Artikel 8. Privacy/veiligheid

8.1
Tarp.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die klant ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

8.2
Gegevens omtrent (wan)betalingsgeschiedenis kunnen worden gebruikt voor het uitvoeren van een zogenaamde credit-check, om zo het risico van levering te bepalen. Door het aangaan van een overeenkomst met Tarp.nl geeft u toestemming tot (interne/externe) registratie van deze gegevens ten behoeve van uitvoering van genoemde credit-check door Tarp.nl of derden.

Artikel 9. Diversen

9.1
Indien een of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Tarp.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Tarp.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1
De op deze site geplaatste reacties van bezoekers geven uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende schrijver. Tarp.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze reacties.

10.2
Tarp.nl tracht de afbeeldingen op de website zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Tarp.nl is echter niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen hierin. Afwijking van de afbeelding is geen geldige reden om de aankoop te ontbinden.

Artikel 11. Geschillen

11.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2
Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst telefonisch of per email. Uiterlijk binnen 14 dagen zal Tarp.nl op uw klacht reageren.

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst telefonisch of per email. Uiterlijk binnen 30 dagen zal Tarpshop op uw klacht reageren. Komt u er met ons niet uit? Dan kunt u uw klacht indienen Via het ODR platform. Dit platform voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie is bereikbaar via de onderstaande link:

https://ec.europa.eu/odr

Artikel 12. Copyrights

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen of openbaar te maken anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Tarp.nl is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Artikel 13. Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Tarp.nl tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Tarp.nl is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.
Het is niet toegestaan deze site te framen. Tarp.nl acht ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Artikel 14. Zichttermijn

Voor al uw aankopen bij Tarp.nl geldt een zichttermijn van 14 kalenderdagen. Binnen dit zichttermijn kunt u aangekochte producten retourneren, mits deze compleet zijn, ongebruikt, onbeschadigd en in originele verpakking. De kosten voor het retourneren van de producten zijn voor de kosten van de klant. Neemt u voor het retourneren van een product contact met ons op via ons email adres info@tarp.nl zodat wij op de hoogte zijn van de retourzending. Het zichttermijn geldt alleen voor consumenten. Voor zakelijke verkopen kan Tarp.nl een overeenkomst op maat maken.

Artikel 15. Zakelijke verkopen

Deze algemene voorwaarden gelden alleen voor verkoop aan consumenten. Voor zakelijke verkopen kan Tarp.nl een overeenkomst op maat maken.

TOP

X